Spółdzielcza Grupa Bankowa

Aktualności

Ustawowe "wakacje kredytowe"

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),

 • umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,

 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

   

  Wakacje kredytowe mają zastosowanie dla kredytów hipotecznych (mieszkaniowych – LOKUM KREDYT), przeznaczonych na:

 • budowę, nadbudowę, rozbudowę, lub dokończenie budowy, oraz remont i modernizację domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,

 • adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

 • zakup i nabycie:

 • działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszkalnej, część kredytu może być przeznaczona na wykończenie nieruchomości pod warunkiem, że stanowi kontynuację przedsięwzięcia finansowanego poprzez kredyt,

 • lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (również w budowie) na rynku pierwotnym lub wtórnym,

 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,

 • zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu tj.:

 • dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

 • dopłatę związaną z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo własności,

 • wykup służbowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, np.:

 • pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego,

 • nadbudowę, rozbudowę lub dokończenie budynków mieszkalnych w zakresie wymagającym pozwolenia Nadzoru budowlanego określonego ustawą Prawo budowlane,

 • remonty, modernizacje lub renowacje lokali i budynków mieszkalnych, ale tylko w zakresie wymagającym pozwolenia Nadzoru budowlanego określonego ustawą Prawo budowlane,

 • finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym np.: opłaty notarialne i skarbowe, opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych.

 • refinansowanie poniesionych kosztów wymienionych powyżej oraz spłatę kredytu zaciągniętego
  w innym banku naw/w cele, przy zachowaniu warunków kredytów mieszkaniowych „LOKUM KREDYT” w Express Banku Spółdzielczym w Rzeszowie.

         Wówczas:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,

 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,

 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,

 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,

 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

  Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – wraz z wnioskiem musisz złożyć oświadczenie, które to potwierdza (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),

 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,

 • wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: sekretariat@expressbank.sgb.pl  lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),

 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 r.,

 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:

  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,

  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,

  • 1 miesiąc (po 1 racie): w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,

 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,

 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),

 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,

 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,

 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

  Pobierz wniosek:

  Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem  dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf).

  Możesz go złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: sekretariat@expressbank.sgb.pl  lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale).

  Masz pytania:

  Skontaktuj się z Bankiem pod numerami:

 • I Oddział Rzeszów – tel. 797 708 830

 • II Oddział Rzeszów – tel. 797 708 847

 • Oddział Krasne – tel. 797 708 840

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat