Kapitał Polski

Karty - przydatne informacje

PIN – Osobisty Numer Identyfikacyjny:

 • jest przedstawionym za pomocą cyfr “elektronicznym podpisem” Posiadacza karty
 • przyznawany jest do każdej karty, umożliwia wypłaty gotówki oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych (w punktach, w których wykorzystywana jest weryfikacja PIN-u)
 • drukowany jest w specjalnie przygotowanej “bezpiecznej” kopercie
 • proces przyznawania PIN przebiega w sposób, który uniemożliwia komukolwiek poznanie tego numeru
 • numer jest określany jednokrotnie przez specjalny system komputerowy i nigdzie nie jest przechowywany, w żadnej formie nie jest on także zapisany na karcie płatniczej
 • w bankomatach sieci SGB dostępna jest usługa zmiany numeru PIN

Zasady bezpieczeństwa płatności:

 • nie zapisuj oraz nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN
 • zwróć uwagę, czy na bankomacie nie ma zainstalowanych dodatkowych, podejrzanie wyglądających elementów/urządzeń;
 • przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN;
 • chroń numer karty i wartość CVV2 lub CVC2;

Podczas płacenia kartą przez Internet:

 • Wykonuj transakcje tylko z zaufanych komputerów;
 • Nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach);
 • Dbaj o zapewnienie aktualnego oprogramowania antywirusowego w swoim komputerze;
 • Unikaj dokonywania transakcji u nieznanych i niesprawdzonych sprzedawców internetowych;
 • Przed wykonaniem płatności poprzez podanie danych z karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana– świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki lub kluczyka w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://;
 • Chroń hasło stałe do usługi 3D Secure.

Jak płacić kartą:

 • po dokonaniu zakupów lub skorzystaniu z usługi należy wręczyć kartę sprzedawcy
 • sprzedawca sprawdzi czy nie minął termin ważności karty oraz czy karta nie jest uszkodzona
 • następnie przesunie kartę przez terminal i wpisze kwotę transakcji
 • potwierdzenie transakcji odbywać się będzie albo poprzez wprowadzenie numeru PIN na elektronicznej klawiaturze lub poprzez złożenie podpisu na dowodzie transakcji (podpis na dowodzie transakcji musi być zgodny z podpisem na karcie), podpisany paragon otrzymuje sprzedawca
 • przed podaniem kodu PIN lub podpisaniem wydruku należy sprawdzić, czy kwota transakcji w terminalu jest taka sama jak rzeczywista kwota transakcji
 • należy być obecnym przy czynnościach autoryzacyjnych, pracownik sklepu czy restauracji nie ma prawa robić tego bez obecności Posiadacza karty
 • po zakończeniu procesu autoryzacji, należy odebrać od sprzedawcy jeden egzemplarz dowodu dokonania transakcji i paragon kasowy, dobrze jest go zachować, aby móc porównać z historią operacji na rachunku bankowym

Za pomocą karty można przez 24 godziny na dobę dokonywać wypłat gotówki z bankomatów na całym świecie (jeżeli na bankomacie znajduje się logo takie samo jak na awersie karty oznacza to że urządzenie obsługuje daną kartę)

Jak wypłacać pieniądze z bankomatu:

 • włożyć kartę do szczeliny bankomatu zgodnie z rysunkiem umieszczonym na monitorze bankomatu lub obok niego
 • po przyjęciu karty przez bankomat może pojawić się zapytanie o język w którym mają być wyświetlane instrukcje, w celu wyboru języka należy wcisnąć odpowiedni przycisk umieszczony przy ekranie
 • bankomat poda komendę “Wprowadź numer PIN”, w tym celu korzystając z klawiatury numerycznej należy wprowadzić czterocyfrowy kod PIN, aby zachować bezpieczeństwo transakcji na ekranie bankomatu zamiast cyfr pojawią się gwiazdki, kod PIN należy wprowadzać uważnie, jeśli 3-krotnie wprowadzony zostanie błędny PIN bankomat może zatrzymać kartę, (niektóre bankomaty mogą wymagać wprowadzenia sześciocyfowego PIN-u, wówczas przed czterocyfrowym numerem PIN należy wprowadzić dwa zera), wprowadzenie kodu PIN należy zatwierdzić klawiszem “ZATWIERDŹ”, “WYKONAJ”, “ENTER” lub innym klawiszem zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie bankomatu
 • korzystając z niektórych bankomatów można zostać poproszonym o wybór operacji: np. wypłata gotówki, sprawdzenie salda rachunku, itp., chcąc wybrać gotówkę należy wybrać funkcje “WYPŁATA GOTÓWKI”
 • na ekranie bankomatu pojawi się kilka różnych kwot pieniędzy, można wybrać jedną z nich naciskając odpowiedni przycisk, lub też wybrać pozycję “INNA” przyciskając odpowiedni klawisz, następnie należy przycisnąć klawisz “ZATWIERDŹ”, “WYKONAJ” lub “ENTER”.
 • wybierając pozycję “INNA” należy wprowadzić własną kwotę zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie bankomatu używając klawiatury numerycznej, zwykle bankomaty wypłacają kwoty będące wielokrotnościami okrągłej kwoty np. 20 lub 50 zł
 • jeśli na ekranie pojawi się prośba o potwierdzenie wybranej kwoty należy nacisnąć klawisz”TAK”, po naciśnięciu “NIE” trzeba będzie ponownie wprowadzić kwotę
 • aby wydrukowało się potwierdzenie dokonanej operacji należy przycisnąć odpowiedni klawisz
 • po wyborze bankomat dokonuje sprawdzenia czy na rachunku jest wystarczająca kwota środków dostępnych i po uzyskaniu autoryzacji bankomat: wydaje kartę, wypłaca gotówkę, a na końcu wydaje wydruk potwierdzający transakcję, wysunięte ze szczeliny bankomatu pieniądze należy od razu zabrać, gdyż ze względów bezpieczeństwa będą one tam dostępne tylko kilka sekund, nieodebrane pieniądze zostaną schowane z powrotem do bankomatu, w zależności od urządzenia – kolejność wydawania pieniędzy, karty oraz wydruków potwierdzeń może być różna

Reklamacje

W przypadku wystąpienia niezgodności w obciążeniu rachunku np. ujęcie nieprawidłowych operacji, błędu lub innych niezgodności Posiadacz rachunku powinien:

 • zgłosić pisemną reklamację w Oddziale Banku, który wydał kartę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zestawienia operacji lub wyciągu z rachunku
 • do reklamacji zalecane jest załączenie kopii dowodów sprzedaży, zwrotów, wydruków z terminali POS, bankomatów, kopii rachunków z imprintera itp. reklamacje rozstrzygane są w terminach określonych przez organizacje płatnicze (Visa/MasterCard)
 • w przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, Bank uznaje rachunek w dniu uznania reklamacji

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.