Kapitał Polski

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty - 7

Usługa polecenie zapłaty polega na udzielaniu wierzycielowi (wystawcy rachunku/faktury) dyspozycji pobierania z rachunków dłużnika (odbiorcy usługi) powtarzających się płatności i przekazania należności na rachunek wierzyciela.


Polecenie zapłaty ułatwia realizację płatności z tytułu np:

 • usług telekomunikacyjnych
 • abonamentu płatnej telewizji
 • składek ubezpieczenia
 • rachunków za energię elektryczną, cieplną i gaz
 • opłat za mieszkanie
 • otrzymanych kredytów i pożyczek
 • prenumeratę czasopism

Warunki korzystania

 • wierzyciel powinien ustalić z dłużnikiem indywidualny tytuł płatności (identyfikator płatności)
 • dłużnik musi udzielić wierzycielowi upoważnienia do obciążania rachunku dłużnika
 • z określonego wcześniej tytułu płatności, upoważnienie powinno mieć formę określoną w międzybankowym porozumieniu i powinno być sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla wierzyciela i dla banku dłużnika
 • wysokość transakcji z tytułu polecenia zapłaty nie może przekraczać równowartości 50 000 EUR wyrażona w PLN (gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej równowartość 1.000 EUR)
 • dłużnik i wierzyciel muszą posiadać rachunki w placówkach bankowych uczestniczących w międzybankowym porozumieniu w sprawie stosowania polecenia zapłaty
 • wierzyciel musi zawrzeć z bankiem prowadzącym jego rachunek umowę w sprawie świadczenia usług polecenia zapłaty

Aby uruchomić usługę należy:

 • jednorazowo wypełnić i podpisać formularz “Zgody do obciążania rachunku”, formularz ten można znaleźć na stronie internetowej wierzyciela lub w jego Biurze Obsługi Klienta
 • na formularzu należy podać swoje dane wraz ze wskazaniem rachunku, z którego będą realizowane płatności poprzez Polecenie Zapłaty, złożony podpis na formularzu musi być zgodny z podpisem złożonym na karcie wzorów podpisów w banku
 • podpisany formularz zgody (2 egzemplarze) należy przekazać (wysłać) do wystawcy rachunków (wierzyciela); od tego momentu wystawca rachunków prowadzi sprawę, a po przekazaniu jednego z formularzy do banku dłużnika, informuje odbiorcę usługi (dłużnika) o terminie aktywowania usługi

Aby zrezygnować z usługi należy:

 • wypełnić dwa egzemplarze formularza “Odwołanie zgody do obciążania rachunku”
 • jeden wypełniony egzemplarz należy złożyć w banku prowadzącym rachunek bankowy, a drugi – również wypełniony – przekazać wierzycielowi

Przyjęcie “Odwołania zgody do obciążania rachunku” przez:

 • bank – skutkuje zaprzestaniem realizacji polecenia zapłaty przez Bank
 • wierzyciela – skutkuje zaprzestaniem wysyłania przez wierzyciela zleceń obciążania rachunku bankowego dłużnika

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.