Kapitał Polski

Agro kredyt - obrotowy

Agro kredyt - obrotowy - 7

Agro-kredyt obrotowy przeznaczony jest dla na finansowanie bieżącej działalności gospodarstwa rolnego, w tym:

 • zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej
 • zakupu materiału hodowlanego
 • innych związanych z prowadzeniem gospodarstwa

 

Kwota kredytu

 • kwota kredytu określana jest indywidualnie i uzależniona jest od rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy udziału środków własnych, zabezpieczenia spłaty kredytu
 • kredyt może finansować nawet 100% zakupów.

Okres kredytowania

 • kredyt udzielany jest na okres od 6 miesięcy do 2 lat od daty podpisania umowy kredytu.

Warunki uzyskania

 • posiadanie zdolności kredytowej
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt
 • złożenie wskazanych przez Bank dokumentów
 • ustanowienie wymaganego zabezpieczenia
 • podpisanie umowy o kredyt

Czas rozpatrywania wniosków o kredyt wynosi do 14 dni. 

Kredyt może być wypłacony jednorazowo lub w transzach na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek bankowy.

Wymagane dokumenty

 • dowód tożsamości (do wglądu)
 • nakaz płatniczy
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • decyzję nadającą numer NIP i REGON
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w płaceniu zobowiązań
 • zaświadczenie o wysokości obrotów na rachunkach bankowych w innych bankach
 • oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy
 • informacje z prowadzonej rachunkowości rolniczej
 • aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy o regulowaniu zobowiązań podatkowych lub potwierdzenie Urzędu Gminy zamieszczone na nakazie płatniczym wraz z dowodem
 • uregulowania zobowiązań
 • zaświadczenie o regulowaniu zobowiązań z KRUS
 • zaświadczenie o zadłużeniach w innych bankach
 • Dokumentacja do wniosku kredytowego ustalana jest indywidualnie z kredytobiorcą w zależności od rodzaju, kwoty i przeznaczenia kredytu. Poniższy wykaz obejmuje najczęściej wymagane typy dokumentów.
 • EBS zastrzega sobie prawo do wskazania dodatkowych dokumentów, od dostarczenia których uzależnia udzielenie Kredytu

Zabezpieczenie przyjmowane przez Bank

 • poręczenie osób fizycznych
 • przeniesienie środków pieniężnych na rachunek Banku
 • zastaw rejestrowy z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • inne przewidziane prawem cywilnym i wekslowym

Zabezpieczeniem może być jedna z przedstawionych form, bądź też różne formy stosowane są równocześnie.

Spłata kredytu

 • Spłata kredytu następuje w miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych ratach kapitałowych i malejących ratach odsetkowych uzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcą.
 • Spłata kredytu może następować poprzez:
  • dokonywanie wpłat gotówkowych w Banku
  • pobieranie przez Bank środków z rachunku kredytobiorcy w granicach upoważnienia (stała dyspozycja)
  • przelew lub wpłatę na rachunek kredytowy kredytobiorcy z rachunku w innym banku lub na poczcie

Odsetki i prowizje

 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
 • Odsetki naliczane są bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia (raty odsetkowe malejące).
 • Wysokość jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu wynosi do 2,5% kwoty udzielonego kredytu.
 • Bank nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz za przedterminową spłatę kredytu.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.