Spółdzielcza Grupa Bankowa

Zlecenia stałe

Zlecenia stałe

Zlecenie stałe

  • usługa dla posiadaczy konta osobistego w EBS
  • zlecenia można realizować na dowolny rachunek bankowy w Polsce
  • usługa jest szczególnie wygodna przy regulowaniu stałych opłat takich jak np: czynsz, stałe raty kredytu, składki ubezpieczeniowe

Rodzaje stałych zleceń

  • jednorazowe – dyspozycje dotyczące wykonania przelewu którego kwota przekazana będzie na rachunek określonego, ustalonego przez Klienta dnia
  • stałe – dyspozycja dotycząca wykonywania przelewu stałej jednoznacznie określonej kwoty na wskazany rachunek w regularnych odstępach czasu (co tydzień, co miesiąc itp.),

Zasady realizacji zleceń

  • Aby skorzystać ze zlecenia stałego wystarczy w Oddziale prowadzącym rachunek wypełnić stosowny formularz, podając:
    – numer rachunku na który będą przelewane pieniądze
    – kwotę zlecenia
    – datę realizacji
    – częstotliwość wykonywania operacji
  • możliwe jest przyjmowanie zleceń stałych, w których datę i kwotę określono w załączniku do zlecenia, którym może być np. harmonogram spłat rat kredytu, książeczka opłat itp.
  • gdy wykonanie zlecenia przypada na dzień wolny od pracy, zostanie ono wykonane, w zależności od dyspozycji, w pierwszym dniu roboczym po tym terminie lub w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem
  • należy pamiętać o zapewnieniu na koncie w terminach płatności wystarczających środków na pokrycie całości zobowiązań
  • (pobranie kwot częściowych nie jest możliwe)
  • każda zrealizowana dyspozycja zlecenia jest potwierdzana na wyciągu z konta
  • opłata za realizację stałego zlecenia jest pobierana w momencie jego realizacji zgodnie z Taryfą opłat i prowizji
  • odwołanie zlecenia wymaga formy pisemnej

Zobacz także: