Kapitał Polski

Agro kredyt - inwestycyjny

Agro kredyt - inwestycyjny - 7

Agro-kredyt przeznaczony jest na finansowanie długoterminowych inwestycji gospodarstwa rolnego, mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu, w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą, a w szczególności na:

 

 • przedsięwzięcia rozwojowe polegające na zakupie np.:
  – maszyn, urządzeń, środków transportu, w tym ciągników rolniczych
  – nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę
  – surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzacje majątku produkcyjnego
  – innych
 • sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego

Kwota kredytu

 • kwota kredytu określana jest indywidualnie i uzależniona jest od całości nakładów inwestycyjnych.
 • maksymalna kwota kredytu nie powinna przekroczyć 80% nakładów inwestycyjnych..

Okres kredytowania

 • kredyt udzielany jest na okres do 10 lat od daty podpisania umowy kredytu.
 • w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Warunki uzyskania

 • posiadanie zdolności kredytowej
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt
 • złożenie wskazanych przez Bank dokumentów
 • ustanowienie wymaganego zabezpieczenia
 • podpisanie umowy o kredyt

Czas rozpatrywania wniosków o kredyt wynosi do 14 dni. 

Kredyt może być wypłacony jednorazowo lub w transzach na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek bankowy.

Wymagane dokumenty

 • dowód tożsamości (do wglądu)
 • nakaz płatniczy
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • decyzję nadającą numer NIP i REGON
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w płaceniu zobowiązań
 • zaświadczenie o wysokości obrotów na rachunkach bankowych w innych bankach
 • oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy
 • informacje z prowadzonej rachunkowości rolniczej
 • aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy o regulowaniu zobowiązań podatkowych lub potwierdzenie Urzędu Gminy zamieszczone na nakazie płatniczym wraz z dowodem
 • uregulowania zobowiązań
 • zaświadczenie o regulowaniu zobowiązań z KRUS
 • zaświadczenie o zadłużeniach w innych bankach
 • Dokumentacja do wniosku kredytowego ustalana jest indywidualnie z kredytobiorcą w zależności od rodzaju, kwoty i przeznaczenia kredytu. Poniższy wykaz obejmuje najczęściej wymagane typy dokumentów.
 • EBS zastrzega sobie prawo do wskazania dodatkowych dokumentów, od dostarczenia których uzależnia udzielenie Kredytu

Zabezpieczenie przyjmowane przez Bank:

 • poręczenie osób fizycznych
 • przeniesienie środków pieniężnych na rachunek Banku
 • zastaw rejestrowy z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • inne przewidziane prawem cywilnym i wekslowym

Zabezpieczeniem może być jedna z przedstawionych form, bądź też różne formy stosowane równocześnie.

Spłata kredytu

Spłata kredytu następuje w miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych ratach kapitałowych i malejących ratach odsetkowych uzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcą. Spłata kredytu może następować poprzez:

 • dokonywanie wpłat gotówkowych w Banku
 • pobieranie przez Bank środków z rachunku kredytobiorcy w granicach upoważnienia (stała dyspozycja)
 • przelew lub wpłatę na rachunek kredytowy kredytobiorcy z rachunku w innym banku lub na poczcie

Odsetki i prowizje

 • kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
 • odsetki naliczane są bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia (raty odsetkowe malejące)
 • wysokość jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu wynosi do 2,5% kwoty udzielonego kredytu
 • bank nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz za przedterminową spłatę kredytu

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.