Kapitał Polski

Polecenie wypłaty za granicę

Polecenie wypłaty za granicę - 7

Przelew SEPA jest to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 

 • waluta transakcji EUR;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN;
 • występuje opcja kosztowa „SHA”;
 • tryb realizacji standardowy;
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer).


Polecenie wypłaty jest to instrukcja płatnicza, nie spełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do/lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Realizacja przekazów dewizowych

 • Przekaz w obrocie dewizowym wykonywany jest przez EBS w walutach wymienialnych i w PLN wyłącznie za pośrednictwem banków, zgodnie z międzynarodowymi standardami, za pośrednictwem skomputeryzowanego Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT lub EuroELIXIR, obsługującego banki zaangażowane w realizację międzynarodowych operacji płatniczych.
 • Bank rozlicza przekazy otrzymane w sposób określony przez bank wysyłający lub w sposób uzgodniony z odbiorcą.

Rozliczenie może przybrać formę bezgotówkową (w PLN oraz w niżej wymienionych walutach).

 • USD   dolar amerykański
 • EUR   euro
 • AUD   dolar australijski
 • CAD   dolar kanadyjski
 • CHF   frank szwajcarski
 • CZK   korona czeska
 • DKK   korona duńska
 • GBP   funt brytyjski
 • HUF   forint węgierski
 • NOK   korona norweska
 • SEK   korona szwedzka

Przekazy dewizowe (wysyłane) czyli zlecenie klientów Banku dokonania przelewu na rachunek wskazanej osoby fizycznej lub prawnej skierowane do banku zagranicznego. Zlecając przekaz dewizowy należy złożyć w Banku dyspozycję przekazu. W dyspozycji przekazu należy podać następujące dane:

 • dane zleceniodawcy: imię i nazwisko (nazwę zleceniodawcy), adres oraz numer rachunku
 • dane odbiorcy: imię i nazwisko (nazwę odbiorcy), adres oraz numer rachunku
 • dane banku odbiorcy: nazwę, kod SWIFT i adres (nie wymagane dla przelewu SEPA).

Terminy realizacji przekazów wychodzących w trybie standardowym:

 • dla przekazów w walucie EUR zlecenie płatnicze jest wykonywane z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień przyjęcia zlecenia do realizacji, pod warunkiem, że zlecenie płatnicze zostanie złożone w Banku do godz. 16.00.
 • dla przekazów w pozostałych walutach zlecenie płatnicze jest wykonywane z datą waluty D+2, gdzie D oznacza dzień przyjęcia zlecenia do realizacji,  pod warunkiem, że zlecenie płatnicze zostanie złożone w banku do godz.16.00.

Terminy realizacji przekazów wychodzących w trybie pilnym.

 • za dodatkową opłatą zgodnie z Taryfą opłat dla zleceń w walutach USD, EUR, GBP, istnieje możliwość realizacji Przekazu w trybie pilnym.
 • zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu pilnego, oznacza jego realizację z datą waluty D, czyli równą dacie złożenia dyspozycji, pod warunkiem, że złożenie dyspozycji w Banku nastąpi do godz.12.00.
 • data waluty oznacza datę, w której Bank Zleceniodawcy stawia do dyspozycji Bankowi Beneficjenta środki określone w zleceniu płatniczym i nie jest równoznaczna z datą uznania rachunku Beneficjenta.

Bank obciąża Rachunek Zleceniodawcy kwotą przekazu, opłat i prowizji EBS i wysyła komunikat płatniczy do banku zagranicznego.

Przekazy dewizowe (otrzymywane) zlecenie dokonania wypłaty na rzecz lub przelewu na rachunek wskazanej osoby fizycznej lub prawnej otrzymane od banku zagranicznego. Dla prawidłowego wykonania wpływu z zagranicy należy dostarczyć zleceniodawcy następujące dane:

 • nazwa odbiorcy oraz adres
 • pełny numer rachunku bankowego w formacie IBAN, który otrzymuje się poprzez dodanie przed numerem rachunku w formacie krajowym NRB liter PL
 • kod SWIFT banku pośredniczącego SGB-Bank S.A.: GBWCPLPP
 • kod SWIFT banku pośredniczącego BPS S.A.: POLUPLPR
 • brak IBAN i SWIFT w zleceniach może powodować nałożenie dodatkowych opłat przez bank realizujący płatność.

Termin uznania rachunku beneficjenta.

Bank uznaje rachunek beneficjenta kwotą otrzymanego Przekazu w dniu określonym w przelewie jako data waluty za wyjątkiem przypadków gdy:

 • wpływ nastąpił po godzinie 17:00 – wówczas za dzień wpływu przyjmuje się następny dzień roboczy
 • przekaz wymaga dodatkowej korespondencji wyjaśniającej – wówczas za dzień wpływu przyjmuje się datę otrzymania przez Bank kompletnych danych.

Koszty – przy przekazach pieniężnych z zagranicy i za granicę opcje kosztowe oznaczają:

 • OUR – zleceniodawca pokrywa koszty realizacji zlecenia
 • BEN  – beneficjent pokrywa koszty przekazu
 • SHA – zleceniodawca z beneficjentem dzielą się kosztami, każdy z nich pokrywa koszty banków krajowych

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.