Kapitał Polski

Zlecenia stałe

Zlecenia stałe - 8

Zlecenie stałe

 • usługa dla posiadaczy rachunków w Banku
 • zlecenia można realizować na dowolny rachunek bankowy w Polsce
 • usługa jest szczególnie wygodna przy regulowaniu stałych opłat takich jak np: czynsz, stałe raty kredytu, składki ubezpieczeniowe

 

Rodzaje stałych zleceń:

 • jednorazowe – dyspozycje dotyczące wykonania przelewu którego kwota przekazana będzie na rachunek określonego, ustalonego przez Klienta dnia
 • stałe – dyspozycja dotycząca wykonywania przelewu stałej jednoznacznie określonej kwoty na wskazany rachunek w regularnych odstępach czasu (co tydzień, co miesiąc itp.),

Zasady realizacji zleceń

 • aby skorzystać ze zlecenia stałego wystarczy w Oddziale prowadzącym rachunek wypełnić stosowny formularz, podając:
 • numer rachunku na który będą przelewane pieniądze
 • kwotę zlecenia
 • datę realizacji
 • częstotliwość wykonywania operacji
 • możliwe jest przyjmowanie zleceń stałych, w których datę i kwotę określono w załączniku do zlecenia, którym może być np. harmonogram spłat rat kredytu, książeczka opłat itp.
 • gdy wykonanie zlecenia przypada na dzień wolny od pracy, zostanie ono wykonane, w zależności od dyspozycji, w pierwszym dniu roboczym po tym terminie lub w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem
 • należy pamiętać o zapewnieniu na koncie w terminach płatności wystarczających środków na pokrycie całości zobowiązań (pobranie kwot częściowych nie jest możliwe)
 • każda zrealizowana dyspozycja zlecenia jest potwierdzana na wyciągu z konta
 • opłata za realizację stałego zlecenia jest pobierana w momencie jego realizacji zgodnie z Taryfą opłat i prowizji
 • odwołanie zlecenia wymaga formy pisemnej

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.