Kapitał Polski

Biznes Kredyt - obrotowy

Biznes Kredyt - obrotowy - 8

Kredyt obrotowy – biznes kredyt

 • przeznaczony jest na finansowanie bieżących zobowiązań firmy
 • umożliwia poprawę płynności finansowej firmy
 • pozwala szybko i korzystnie powiększyć kapitał obrotowy firmy

 

Przeznaczenie

 • zakup towarów handlowych lub usług
 • zakup materiałów, surowców lub półproduktów
 • uregulowanie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Kwota kredytu

 • określana jest indywidualnie i uzależniona jest od rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
 • sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, udziału środków własnych,
 • zabezpieczenia spłaty kredytu
 • może finansować nawet 100% zakupu towarów, surowców itp.
 • kredyt udzielany jest w PLN
 • kredyt może być wypłacony:
  – jednorazowo lub w transzach
  – w postaci gotówki lub bezgotówkowo przelewem na wskazany rachunek

Warunki uzyskania

 • posiadanie bieżącej i prognozowanej zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt i wskazanych przez Bank dokumentów (dokumentacja do wniosku ustalana jest indywidualnie w zależności od kwoty i przeznaczenia kredytu)
 • podpisanie umowy o kredyt i ustanowienie wymaganego zabezpieczenia
 • czas rozpatrywania wniosków o kredyt wynosi od 2 do 14 dni

Zabezpieczenie

 • poręczenie majątkowe osób fizycznych
 • przeniesienie środków pieniężnych na rachunek Banku
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • zastaw rejestrowy z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • weksel
 • inne przewidziane prawem cywilnym i wekslowym

Zabezpieczeniem może być jedna z przedstawionych form, bądź też różne formy stosowane równocześnie.

Spłata kredytu

 • odbywa się w uzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcą:
  – miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych ratach kapitałowych
  – oraz malejących miesięcznych ratach odsetkowych
 • może następować poprzez:
  – wpłaty gotówkowe w Banku
  stałą dyspozycję
  – przelew lub wpłatę na rachunek kredytowy z rachunku w innym banku lub na poczcie
 • możliwość karencji w spłacie kredytu
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Odsetki i prowizje

 • rozpatrzenie wniosku – bez opłat
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
 • prowizja jednorazowa naliczana od kwoty kredytu
 • odsetki naliczane są bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia
 • raty odsetkowe malejące
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.