Kapitał Polski

Inwest Firma - Inwestycyjny

Inwest Firma - Inwestycyjny - 8

Kredyt inwestycyjny – inwest firma przeznaczony jest na finansowanie długoterminowych inwestycji mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu gospodarczego bez konieczności zamrażania posiadanych środków własnych.

 

Przeznaczenie

 • przedsięwzięcia rozwojowe polegające na zakupie np.:
  – maszyn, urządzeń, środków transportu
  – nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę
  – surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzacje majątku produkcyjnego
  – udziałów lub akcji
  – innych
 • sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego

Kwota kredytu

 • określana jest indywidualnie i uzależniona jest od całości nakładów inwestycyjnych.
 • maksymalna kwota kredytu nie powinna przekroczyć 80% nakładów inwestycyjnych
 • kredyt udzielany jest w PLN
 • kredyt może być wypłacony:
  – jednorazowo lub w transzach
  – w postaci gotówki lub bezgotówkowo przelewem na wskazany rachunek

Warunki uzyskania

 • posiadanie bieżącej i prognozowanej zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt i wskazanych przez Bank dokumentów (dokumentacja do wniosku ustalana jest indywidualnie w zależności od kwoty i przeznaczenia kredytu)
 • podpisanie umowy o kredyt i ustanowienie wymaganego zabezpieczenia
 • czas rozpatrywania wniosków o kredyt wynosi od 2 do 14 dni

Zabezpieczenie

 • poręczenie majątkowe osób fizycznych
 • przeniesienie środków pieniężnych na rachunek Banku
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • zastaw rejestrowy z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • weksel
 • inne przewidziane prawem cywilnym i wekslowym

Zabezpieczeniem może być jedna z przedstawionych form, bądź też różne formy stosowane równocześnie.

Spłata kredytu

 • odbywa się w uzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcą:
  – miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych ratach kapitałowych
  – oraz malejących miesięczych ratach odsetkowych
 • może następować poprzez:
  – wpłaty gotówkowe w Banku
  – stałą dyspozycję
  – przelew lub wpłatę na rachunek kredytowy z rachunku w innym banku
 • – lub na poczcie
 • możliwość karencji w spłacie kredytu
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Odsetki i prowizje

 • rozpatrzenie wniosku – bez opłat
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
 • prowizja jednorazowa naliczana od kwoty kredytu
 • odsetki naliczane są bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia – raty odsetkowe malejące
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.