Spółdzielcza Grupa Bankowa

Gwarancje i poręczenia

Gwarancje i poręczenia

Gwarancja bankowa jest to jednostronne zobowiązanie banku (gwaranta) stwierdzające, że zobowiązania Klienta Banku zostaną w oznaczonym czasie spełnione przez Bank, w przypadku, gdyby Klient tego zobowiązania nie wykonał samodzielnie.

Gwarancja kierowana jest do beneficjenta (adresata gwarancji) i określa zleceniodawcę (Klienta Banku), kwotę gwarantowaną oraz termin ważności gwarancji. Gwarancja udzielana jest w celu zabezpieczenia wykonania wobec nich zobowiązań wynikających z określonych w zleceniu umów.

EBS udziela gwarancji:

 • przetargowych
 • należytego wykonania kontraktu
 • spłaty kredytu
 • zwrotu zaliczki
 • otwarcia akredytywy
 • zapłaty za dostawę towaru lub wykonanie usługi
 • za zobowiązania celne

Poręczenie jest umową, przez którą poręczyciel zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca poręczenia nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany

Warunkiem udzielenia przez Bank gwarancji/poręczenia jest posiadanie przez zleceniodawcę:

 • rachunku bieżącego w EBS (nie dotyczy gwarancji/poręczenia zabezpieczonego w 100% przeniesieniem środków pieniężnych na rachunek Banku)
 • zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do uregulowania gwarantowanego (poręczanego) zobowiązania w terminie jego zapłaty ustalonym w umowie
 • posiadania odpowiedniego zabezpieczenia
 • zdolność kredytowa oraz terminowość regulowania zobowiązań podlega bieżącej kontroli

Koszty. Z tytułu udzielonej gwarancji/poręczenia EBS pobiera jednorazową opłatę prowizyjną uzależnioną od okresu obowiązywania gwarancji/poręczenia i naliczaną od kwoty objętej gwarancją/poręczeniem:

 • 3,0% – na okres do 1 roku
 • 6,0% – na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 3 lata
 • 9,0% – na okres dłuższy niż 3 lata

PORĘCZENIA I GWARANCJE ZE ŚRODKÓW KFPK.

Za pośrednictwem EBS można uzyskać poręczenie lub gwarancję ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych (Podstawą prawną KPFK jest ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Fundusz został utworzony ze środków Skarbu Państwa w 1994 r. jako Fundusz Poręczeń Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i rozpoczął działalność w 1995 r.). Poręczeniem lub gwarancją ze środków KFPK mogą być objęte kredyty i pożyczki bankowe przeznaczone na:

 • finansowanie inwestycji
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • zorganizowanie własnego miejsca pracy lub założenie spółdzielni przez absolwenta lub absolwentów w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych
 • finansowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorców
 • realizowanie kontraktów eksportowych
 • zapobieżenie lub usunięcie skutków katastrof naturalnych lub awarii
 • technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej

Poręczenia kredytowe PFPK (Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych) to rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu, inaczej zobowiązanie Funduszu do zaspokojenia roszczeń Banku, w przypadku niewykonania przez przedsiębiorcę poręczonego na jego rzecz zobowiązania (spłaty kredytu).

Poręczenie udzielane jest Bankowi przez PFPK na wniosek przedsiębiorcy, złożony w Banku.

Cechy poręczenia PFPK

 • Poręczeniem mogą być objęte wszystkie rodzaje kredytów złotych finansujących działalność gospodarczą oferowanych przez EBS.
 • Maksymalny poziom poręczenia wynosi do 70% kwoty kapitału kredytu.
 • Okres ważności poręczenia – do 5 lat.
 • Warunkiem udzielenia poręczenia jest ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco z ewentualnym poręczeniem, wraz z deklaracją wekslową oraz innych akceptowanych zabezpieczeń.

Poręczenia PFPK przeznaczone są dla:

 • firm mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców tj. przedsiębiorców o średniorocznym zatrudnieniu poniżej 250 osób oraz rocznym obrocie nie większym niż 50 mln EUR lub sumie aktywów nie większej niż 43 mln EUR, oraz posiadających siedzibę lub też podejmujących / prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego,
 • przedsiębiorców posiadających bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową, którą oceni Bank i Fundusz po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Procedura udzielenia poręczenia

Aby uzyskać poręczenie PFPK wystarczy złożyć w Oddziale Banku wniosek o udzielenie poręczenia. Po uzyskaniu pozytywnych decyzji Banku i Funduszu, następuje podpisanie umowy i wystawienie weksla in blanco.

PFPK powołany został z inicjatywy Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach realizacji Rządowego programu rozbudowy funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002- 2006 „KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH”. Zarejestrowany został 22 września 2004 r. w KRS pod numerem 0000217985. Siedziba Funduszu znajduje się w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 9, pok. 117; tel/fax: 017/862-11-66; tel. kom. 0660754517. Więcej informacji na temat PFPK w internecie pod adresem www.pfpk.com.

GWARANCJA DE MINIMIS – PLD

de minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, wprowadzona przepisami prawa polskiego, nie wymagająca notyfikowania Komisji Europejskiej. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym udzielana jest pomoc i 2 poprzedzających latach podatkowych wynosi 200.000 EUR (dla klientów działających w branży transportowej limit pomocy wynosi 100.000 EUR). W przypadku gwarancji pomoc de minimis stanowi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji.

Gwarancja może być udzielona klientowi spełniającemu łącznie poniższe kryteria:

 • będącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom, zgodnie z definicją unijną:

KATEGORIA
PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚREDNIOROCZNE
ZATRUDNIENIE

KWOTA
OBROTU

SUMA
BILANSOWA

Mikro

< 10

≤ 2 mln euro

≤ 2 mln euro

Małe

< 50

≤ 10 mln euro

≤ 10 mln euro

Średnie

< 250

≤ 50 mln euro

≤ 43 mln euro

 • który nie prowadzi działalności w obszarach wykluczonych (art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r.),
 • kwota wnioskowanej pomocy de minimis (13,33% kwoty gwarancji) nie może przekraczać dopuszczonych norm intensywności pomocy (200.000 EUR i 100.000 EUR  w branży transportowej w skali 3 lat; sposób wyliczenia wartości pomocy: kwota gwarancji w PLN x 13,33% x średni kurs EUR NBP z dnia udzielenia gwarancji),
 • kredytobiorca nie znajduje się w trudnościach finansowych -> posiada w ocenie banku  kredytującego zdolność kredytową,
 • nie jest wpisany do systemu BR (Bankowy Rejestr) lub BIG (Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., dedykowanego przedsiębiorcom.

Dzięki temu z kredytowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie mają długiej historii prowadzenia działalności gospodarczej, maja krótką historię kredytową lub nie posiadają własnych zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

 

Na jaki cel ?

Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania).

Ile ?

Kwota gwarancji nie może przekroczyć 60% wartości kapitału kredytu i jednocześnie 3,5 mln PLN. Gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.

Na jaki okres ?

Gwarancje mogą być udzielana na okres do 2 lat i 3 miesięcy.

Za ile ?

Dla gwarancji udzielonych w roku 2013, za pierwszy rok obowiązywania gwarancji prowizja za wydanie gwarancji wynosi 0,0%. BGK zakłada, że prowizja za drugi rok gwarancji wynosić będzie 0,5%.

Jak zabezpieczyć ?

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny In blanco kredytobiorcy.

Dlaczego warto ?

Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń,
Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji,
Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.

Zobacz także:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat