Kapitał Polski

Konto a'vista

Konto a'vista - 10

Cechy konta

 • umożliwia gromadzenie środków pieniężnych (PLN) i przeprowadzanie operacji finansowych w każdym Oddziale Banku
 • nie wymaga regularnych wpływów na konto

 

 

Wpłaty można dokonywać:

 • w kasach Banku – po przedłożeniu książeczki a’vista lub przy użyciu bankowych dowodów wpłaty
 • w kasach innych banków – przy użyciu bankowych dowodów wpłaty
 • w placówkach pocztowych – po przedłożeniu książeczki a’vista lub przy użyciu pocztowych blankietów nadawczych

Wypłaty z konta można dokonywać w formie:

 • gotówkowej - w kasach Banku – po przedłożeniu książeczki a’vista
 • bezgotówkowej – w Oddziałach Banku

Rachunek płatny na każde żądanie (a’vista) przeznaczony jest dla:

 • osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • klientów oszczędzających w tradycyjny sposób – rachunek potwierdzony książeczką oszczędnościową.

Szkolne Kasy Oszczędności

 • członkami Szkolnych Kas Oszczędności są uczniowie ze szkół lub drużyn harcerskich działających przy szkole
 • umowę konta podpisuje dyrektor szkoły oraz nauczyciel – opiekun SKO
 • na nazwisko nauczyciela – opiekuna SKO i dyrektora szkoły jest wystawiana obiegowa książeczka oszczędnościowa a’vista,
 • na którą zbiorczo wpłacane są oszczędności członków SKO
 • prowadzenie konta oraz wpłaty i wypłaty z konta są bez opłat

Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe

Wymagane dokumenty do otwarcia konta:

 • statut Kasy
 • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń
 • (wyciąg z protokółu zebrania członków lub delegatów kasy, na którym wybrano zarząd)

Umowę konta podpisują osoby uprawnione do składania oświadczeń (członkowie zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej).

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.