Spółdzielcza Grupa Bankowa

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Kredytobiorcy którzy posiadają kredyt mieszkaniowy w naszym Banku, zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i są w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

W ramach Funduszu możesz ubiegać o:

 • wsparcie w spłacie miesięcznych rat Twojego kredytu

  Po pozytywnej weryfikacji Twojego wniosku i podpisaniu umowy wsparcia, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miesięcznie przekazywał do Banku środki pieniężne na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych Twojego kredytu, w kwocie nie wyższej niż 2.000 zł miesięcznie.

 • pożyczkę na spłatę zadłużenia wynikającego z Twojego kredytu

  Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryła całej kwoty Twojego kredytu mieszkaniowego, możesz wystąpić o  pożyczkę na pokrycie pozostałej do spłaty części zadłużenia. By zawrzeć umowę pożyczki, musisz przedłożyć umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 72.000 zł.

 • promesę udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia wynikającego z Twojego kredytu

  Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całej kwoty Twojego kredytu mieszkaniowego, możesz wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki na pokrycie pozostałej do spłaty części zadłużenia. By uzyskać promesę musisz przedłożyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

O wsparcie, pożyczkę lub promesę możesz się ubiegać, jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • masz status bezrobotnego (w dniu złożenia wniosku o wsparcie, pożyczkę lub promesę)
 • miesięczne koszty obsługi Twojego kredytu przekraczają 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego

 • miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu, nie przekracza:

  • 1.552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

  • 1.200 zł na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

Wsparcie, pożyczka lub promesa nie mogą być przyznane, jeżeli:

 • umowa o pracę co najmniej jednego kredytobiorcy została wypowiedziana z winy pracownika (kredytobiorcy) w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę

 • jeden z kredytobiorców uzyskał już wcześniej wsparcie na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wcześniej wsparcia nie przekroczył łącznie 35 miesięcy

 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku

 • w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:

  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

  • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

  • posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

  • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Wsparcie, promesa lub pożyczka nie mogą być przyznane za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Wniosek możesz złożyć :

 • elektronicznie – za pośrednictwem bankowości internetowej,

 • pisemnie – w Oddziale Banku lub pocztą na jego adres.

Zwrot wsparcia lub pożyczki

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty stu rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się.

Wzór wniosku o wparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

Pobierz wniosek >>>

O szczegółach udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przeczytaj na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.pl)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat